ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

МТС Оюутны Зөвлөл

ШУТИС-ийн Механик Тээврийн Сургуулийн Оюутны Зөвлөлийн танилцуулга

Бүтэц зохион байгуулалт

МТС-оюутны зөвлөл нь 2400 гаруй оюутны эрх ашигийг хамгаалсан дэргэдээ оюутны клуб болон өдөр тутмын ажилгааг 5 алба бүр өөр өөрийн зорилгоо нийцүүлэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн 30 гишүүнтэйгээр үйл ажилгааг явуулж байна.

Оюутны зөвлөлийн дарга: Зоригт баатар овогтой Бадрал нь БМҮТТА-ийн 3дугаар курсэд суралцдаг бөгөөд 2013 оны 11сараас оюутны зөвлөлийн даргаар сонгогдон ажилж байна

Нарын бичгийн дарга: Алтанхуягын Хулан нь БМҮТТА-ийн 3р курсэд суралцдаг.2013 оны 11 сараас оюутний зөвлөлийн нарын бичгийн ажлилийг гүйцэтгэж байна.

Оюутны зөвлөлийн албадууд

      Эрдэм шинжэлгэээ сургалт судалгааны алба:Б.Батоюун нь МСТ-3 курсийн оюутан 2013 оны 11 сараас эрдэм шинжэлгээний сургалт судалгааны албаны менежэрээр ажилж байна.

Зорилго:

               Оюутнуудын сургалт танин мэдэхүйн болон эрдэм шинжэлгээний ажилийг хариуцан тэдний сурах идэвхийг дээшлүүлэн тэдний эрхэм зорилгийг биелүүлэхэд гол ажилаа чиглүүлэх бөгөөд бие дааж сурах чадварыг хөгжүүлэх эрдэм шинжэлгээний ажлын туршилгатай болгох үзэл бодлоо илэрхийлэх болон илтгэх урлагт суралцуулах өргөн боломж олхгоход оршино.

Чиг үүрэг:

 • Эрдэм шинжэлгээний судалгааны ажилгийг оюутнууд хийж гүйцэтгэхэд нь дэмжих туслах урайлах зөвлөгөө өгөх.
 • Оюутнуудыг оюуны талаас нь дэмжих хөгжүүлэх

Хариуцан зохион байгуулдаг ажил

 • Танин мэдэхүйн тэмцээн
 • МТС-ийн парламэнтийн мэтгэлцэээний тэмцээнийг мэтгэлцээний клубуудтэй хамтран зохион байгуулах
 • Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Б.Очирбатын нэрэмжит Шутисийн ОЭШБ хуралд өөрий сургуулиин оюутнуудийг мжиолттай оролцуулах
 • Шутис их дээд сургуулиуд болон улс орны оюутнууд дунд зохион байгуулагдах аливаа лекц сэминар сургалтанд өөрийн сургуулийн оюутнуудыг идэвхитэйгээр хамрагдуулах гэх мэт..

Гадаад харилцаа хамтийн ажилгааны алба:

Х.Санжаажамц логистик мэнэжмэнтийн 3дугаар курсын оюутан 2013 оны 11 сараас оюутны зөвлөлийн гадаад харилцаа хамтын ажилгаааний менежерээр ажилж байна.

Зорилго:

ШУТИС болон их дээд сургуулиудтай гадаад харилцааг өргөжүүлэн харилцаа холбоо тогтоож хамтран ажилах төсөл боловсруулан зохион байгуулж МТСОЗ-ийн гадаад харилцааны үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх,зам гарцыг нээх.

Чиг үүрэг:

 • Мэдээлэл цуглуулах,боловсруулах, түгээх
 • Гадаад харилцааны стратеги боловсруулах
 • Шинэ харилцагчид хайх судалгаа хийх
 • Оюутны гадаад харилцааг хөгжүүлэх

Хариуцан зохион байгуулдаг ажил:

 • МТС-ийн оюутны англи хэлний аян
 • ШУТИС их дээд сургууль болон улс орны оюутнуудын дунд зохион байгуулагдаж байгаа аливаа гадаад хэлний тэмцээн уралдаан оюутнуудаа хамруулах.
 • Оюутнуудын гадаадад сурах боломж тэтэглэг хөтөлбөрт өөрийн сургуулийн оюутнуудаа өргөнөөр хамруулах туслах дэмжих

Дотоод үйл ажилгааг хариуцсан алба

А.Ёндонжамц БМҮТТА-3 курсын оюутан 2013 оны 11 сарийн оюутний дотоод үйл ажилгааг хариуцан ажилаж байна.

Зорилго:

МТСИЙН Оюутны зөвлөлийн өдөр тутмын ажилгааг хянах үр дүнг тооцох,хүний нөөцийн хувиарлалт судагааг хийж үр ашигийг дээшлүүлэх байгуулагын цөм бүхий үйл ажилгааг гүйцэтгэнэ

Чиг үүрэг:

 • Оюутны зөвлөлийн үйл ажилгаанд бодит байдлийг хянах
 • Хүний нөөц зохион байгуулалтын тогтолцоог хийж дүгнэх
 • Сургалт идэвхжүүлэх нийгмийн асуудал
 • Холбогдох мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх
 • Оюутны зөвлөлийн үйл ажилгааг болон санхүүгийн нэгдсэн төвлөлт хамтран гаргах

Хариуцан зохион байгуулдаг ажил

 • Оюутны зөвлөлийн мэдээ мэдээлэл архивийн өрөөний эд зүйлсийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах
 • Гишүүдийг идэвхжүүлэх, хөгжүүлэх.

Мэдээлэл суртчилгааны алба

Г.Амаржаргал нь МЭС- 2 курсийн оюутан 2013 оны 11 сараас оюутны зөвлөлийн олон нийттэй харилцах албаар ажилж байна.

Зорилго:

Оюутнуудтай холбоотой мэдээ,мэдээллийг түргэн шуурхай үнэн зөвөөр нийтэд хүргэх суртчилах,холбоо харилцаа тогтоох.

Чиг үүрэг:

 • Мэдээлэл цуглуулах,боловсруулах,түгээх.
 • Ирсэн санал хүсэлт,мэдээллийг холбогдох албанд хүргэх
 • Оюутны зөвлөлийн үйл ажилгааг оюутнуудад цаг алдалгүй мэдээлж байх

Хариуцан зохион байгуулдаг ажил

 • Төрөл бүрийн санал асуулага явуулах
 • Зарлал мэдээлэл сурталчилгаа хийх
 • Оюутны зөвлөлийн үйл ажилгааг гадаад орчинд сурчилна,түргэн шуурхай хүргэх

ШУТИС их дээд сургыылиуд болон улс орны оюутнуудын дунд зохион байгуулагдаж байгаа аливаа мэдээлэ суртчилгааны уралдаанд өөрийн сургуулийн оюутнуудаа өргөнөөр хамруулах гэх мэт