ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

ГУУС Оюутны Зөвлөл

ШУТИС-ийн Геологи, Уул Уурхайн Сургуулийн Оюутны Зөвлөлийн танилцуулга

Оюутны зөвлөл нь оюутнуудын эрх ашигийг  хамгаалж  тэднийг хөгжүүлэх, нийгмийн идвэхийг  сайжруулах чиг бодлогод суурилан үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллага юм.

Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго- үе тэнгийн оюутан залуусыхаа нийгмийн идвэхийг дээшлүүлж тэдний эрх ашгийг дээдлэн ажиллаж үлгэр жишээ оюутны байгууллага болох.

Зорилт– Геологи уул уурхайн сургуулийн  оюутан бүр оюутны зөвлөлийн гишүүн  уриан дор ажиллаж идвэхтэн гишүүдээр дамжуулан тэдний үзэл бодлыг өөрсдийн үйл ажиллагааны тулгуур болгон ажиллана.

ГУУС-ийн оюутны зөвлөл дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Оюутны зөвлөлийн дарга- УЦТТА 4-р курсийн оюутан Б.Чингүүнбаяр

Дэд дарга–АМБТ 3 курсийн оюутан  Ч.Ундрах

Нарийн бичгийн дарга- АМБТ  4-р курсийн оюутан  Э.Цолмонгэрэл

Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан албаны менежер- АМБТ  4-р курсийноюутанД.Уянга

Соёл урлаг хариуцсан албаны менежер- О.Оюуномин

Мэдээлэл сурталчилгааны албаны менежер-А.Боргил

Спорт хариуцсан албаны менежер- Б.Пагма

Гадаад харилцаа хариуцсан алба –Э.Оюун-Эрдэнэ

Эрдэм шинжилгээ сургалт судалгаа хариуцсан албаны менежер –  Б.Бат-Ундрах