ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Соёл Хүмүүжлийн Алба

      ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны

     Соёл Хүмүүжлийн Алба

 

Үүрэг: Шинжлэх Ухаан Tехнөлөгийн Их Сургуулийн Оюутны холбооны соёл хүмүүжлийн алба нь тус сургуульд зохион байгуулагдаж байгаа урлаг ,  спортын болоод соёл хүмүүжлийн олон үйл ажиллагааг зохион явуулдаг.

Зорилго: Maнай албаны зорилго нь зохион байгуулж байгаа уралдаан тэмцээн болон үйл ажиллагаагаа чанартай, оюутнуудынхаа сэтгэлд нийцсэн, цаашлаад Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн нэр хүндийг бусад их дээд сургуулиудад сурталчлан таниулах юм.

Зорилт: ШУТИС-ийн оюутан залуусын соёл суртахуун, гоо зүйн өндөр мэдлэгтэй болж төлөвшихөд нь туслах, дэмжих, урлаг соёлийн арга хэмжээ мөн оюутан залуусыг оюуны болон бие бялдарын өндөр боловсролтой болж төлөвшихөд нь туслах, спортын үйл ажиллагааг хариуцсан алба.

Бүтэц: Соёл Хүмүүжлийн Алба нь идэвхитэн гишүүнтэй ба

  • Менежер-Н.Нямгэрэл /БАС-ийн IV курсын оюутан/