ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Хүний Нөөц Менежментийн Алба

ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны 

  Хүний Нөөц Менежментийн Алба

Зорилго: Шинжлэх Ухаан Технологи Их Сургуулийн Оюутны Холбооны гишүүнчлэлийг бүрдүүлэх гишүүдийг идэвхжүүлэх оюутны хөгжилд нөлөөлсөн үйл ажиллагаа зохион байгуулах оюутнуудтай хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх.

Зорилт:

  • ШУТИС-ийн Оюутны холбооны гишүүнлэлийг нэмэгдүүлэх
  • Оюутны хөгжилд чигэлсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Сонирхолтой лекц семинар зохион байгуулах
  • Зохион байгуулагдаж буй ажилд оюутныг хамруулах , татан оролцуулах
  • Оюутны холбооны Албадын үйл ажиллагааг чиглүүлж дэмжиж ажиллах
  • Оюутны Зөвлөлтэй хамтарч ажиллах 

 

Бүтэц: Хүний Нөөц Менежментын Алба нь идэвхтэй гишүүдтэй ба

Дарга : Хосбаяр / Геологи уул уурхайн сургуулийн I курсын оюутан /